Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej
zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Centralną siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, a terenem działania państwo
Rzeczpospolita Polska i zagranica.
3. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i po rejestracji nabywa
osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873).
4. UCHYLONY

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Stowarzyszenie dąży do:  
  • promowania i ochrony kultury polskiej, 
  • promocji i ochrony wartości chrześcijańskich, 
  • propagowania i ochrony wolności słowa, 
  • rozwoju twórczości artystycznej, 
  • promowania i ochrony twórców, 
  • propagowania postaw patriotycznych i obywatelskich, 
  • wspierania młodych twórców. 
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
  • współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi,
  • organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych i promocyjnych,  odczytów, seminariów, konferencji i kongresów, festiwali, przeglądów,  koncertów, wystaw, konkursów,  
  • organizację wymian międzynarodowych,  
  • współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  • kształcenie i promocję młodych kadr, 
  • współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji państwowej  i samorządowej w realizacji celów Stowarzyszenia,
  • organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla Członków  Stowarzyszenia,
  • udzielanie pomocy prawnej twórcom w sprawach związanych z ich  twórczością,
  • współpracę ze szkołami, uczelniami, przedsiębiorcami,
  • działalność wydawniczą, w tym wydawanie portali internetowych, k. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie objętym celami  Stowarzyszenia określonym w uchwale Zarządu. 

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może  być jedynie Członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
  • Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków zwyczajnych,  wspierających i honorowych, 
  • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna – obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 18 lat, ma pełną  zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych, 
  • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna  zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego  rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa  w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, 
  • Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla  Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów  statutowych Stowarzyszenia.  
 2. Decyzję o przyjęciu nowego Członka zwyczajnego lub Członka wspierającego  Stowarzyszenia podejmuje jednogłośnie Zarząd, na podstawie rekomendacji kandydata  przedstawionej przez 2 Członków Stowarzyszenia. Zarząd po uzyskaniu rekomendacji  informuje o tym fakcie wszystkich Członków Stowarzyszenia na 2 tygodnie przed  głosowaniem Zarządu w tej sprawie. W razie nieprzyjęcia przez Zarząd kandydata, na  jego pisemny wniosek, o jego przyjęciu decyduje najbliższy Konwent większością 2/3  głosów. Tytuł Członka honorowego nadaje Konwent większością 2/3 głosów na  wniosek Zarządu. Decyzję o rekomendacji Konwentowi Członka honorowego Zarząd  podejmuje jednogłośnie. 
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze do  obieralnych władz Stowarzyszenia. Członek wspierający i Członek honorowy z  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, które im nie przysługuje, mają  prawa i obowiązki określone w ust. 11 i 12 niniejszego Statutu. Członek honorowy nie  ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Członek Stowarzyszenia ma prawo:  
  • brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,  
  • być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
 5. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:  
  • przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,  
  • stosować się do postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 
  • aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, propagować jego cele i  program, dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
  • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 
  • śmierci,
  • wystąpienia ze Stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem,
  • wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia w sytuacji, gdy jego zachowanie  było lub jest sprzeczne ze Statutem lub szkodzi Stowarzyszeniu,
  • skreślenia Członka wspierającego w związku z upadłością, likwidacją lub  innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub  instytucja, zgodnie z przepisami statutu, skreślenie następuje drogą uchwały  Zarządu.
 7. W przypadku wykluczenia, decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd na  wniosek Prezesa lub jego zastępcy lub 5 Członków Stowarzyszenia.
 8. Od decyzji Zarządu dotyczącej ustania członkostwa, przysługuje odwołanie do Sądu  Koleżeńskiego.
 9. Odwołanie, o którym mowa w pkt.15 należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa wraz z uzasadnieniem. 

Rozdział IV
WŁADZE KRAJOWE

 1. Władzami Stowarzyszenia są:  
  • Konwent, 
  • Zarząd,  
  • Rada Programowa,  
  • Komisja Rewizyjna, 
  • Sąd Koleżeński.

KONWENT

 1.  Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia tworzoną przez wszystkich Członków  Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia realizują swe prawo uczestniczenia w Konwencie  osobiście. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – Członkowie wspierający oraz Członkowie honorowi.
 3. Konwent zwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na dzień przypadający najpóźniej w  ostatnim miesiącu jego kadencji.
 4. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez Prezesa Zarządu:
  • na pisemny wniosek 10 Członków Stowarzyszenia,  
  • po podjęciu stosownej uchwały przez
  • UCHYLONY
 5. Prezes ma obowiązek zwołać Konwent nadzwyczajny we wskazanym przez  wnioskodawcę miejscu i terminie, z uwzględnieniem postulowanych punktów  porządku obrad. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, członków Rady Programowej,  Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, a także uzupełnienie składu Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz zmiana Statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w  przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym  wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Konwentu.
 6. W przypadku ustania członkostwa lub rezygnacji z pełnionej funkcji Członka będącego  w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, Prezes  Stowarzyszenia zobowiązany jest w terminie do 3 miesięcy zwołać Konwent  nadzwyczajny, celem uzupełnienia składu tych organów.
 7. Prezes ma obowiązek poinformować Członków Stowarzyszenia z 2-tygodniowym  wyprzedzeniem o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konwentu  zwyczajnego. W przypadku Konwentu nadzwyczajnego Prezes przekazuje powyższe  informacje z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.  
 8. UCHYLONY
 9. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi  inaczej. Wybór Zarządu następuje w głosowaniu tajnym. Wszystkie inne głosowania  przeprowadzane są w głosowaniach jawnych chyba, że zostanie złożony wniosek o  głosowanie tajne.
 10. Konwent
  • wybiera Zarząd na 3-letnią kadencję,  
  • UCHYLONY 
  • ustala wysokość składek członkowskich, 
  • odwołuje Zarząd większością 2/3 głosów pod warunkiem jednoczesnego  wyboru nowego Zarządu, który kończy kadencję poprzedniego,  
  • wybiera zwykłą większością głosów członków Komisji Rewizyjnej na czas  kadencji Zarządu, 
  • określa liczebność Rady Programowej i wybiera ją na okres 3 lat, 
  • odwołuje większością 2/3 głosów członka Rady Programowej pod  warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,  
  • odwołuje większością 2/3 głosów członka Komisji Rewizyjnej pod  warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,  
  • wybiera zwykłą większością głosów członków Sądu Koleżeńskiego na czas  kadencji Zarządu,  
  • odwołuje większością głosów 2/3 członka Sądu Koleżeńskiego pod  warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,  
  • uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego w przypadku  vacatu,  
  • wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Komisji Rewizyjnej,  udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu.  Nie udzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka  Zarządu, przez okres 18 miesięcy,
  • zmienia Statut większością 2/3 głosów,
  • rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego, 
  • określa cele i kierunki działania Stowarzyszenia, 
  • decyduje w innych sprawach przewidzianych niniejszym Statutem,
  • nadaje tytuł Członka honorowego na wniosek Zarządu.

PREZES I ZARZĄD

 1. Prezes: 
  • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 
  • kieruje pracami Zarządu, 
  • kieruje pracami Rady Programowej, 
  • przygotowuje projekty porządku obrad, 
  • wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem,
  • w przypadku nieobecności Prezesa lub niemożności sprawowania przez  niego funkcji, zadania i uprawnienia Prezesa wykonuje Wiceprezes. 
 2. Zarząd zbiera się z inicjatywy Prezesa przynajmniej raz na kwartał. Prezes zwołuje  posiedzenie Zarządu również na wniosek dwóch jego członków lub Komisji  Rewizyjnej.
 3. Zarząd składa się z od 4 do 6 osób. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu  zwołanym przez Przewodniczącego Konwentu, wybierając spośród siebie Prezesa,  Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i członków Zarządu.
 4. W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej trzech jego członków, w tym  Prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.  
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości  głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności – Wiceprezesa.
 6. Zarząd :  
  • kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,  
  • UCHYLONY 
  • ustala wzór deklaracji członkowskiej,  
  • stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu,  
  • UCHYLONY 
  • UCHYLONY 
  • wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem,
  • powołuje i ustala zasady działania kolegialnych ciał doradczych.  
  • uchwala strategię działania Stowarzyszenia, 
  • decyduje o współpracy z beneficjentami Stowarzyszenia,  
  • formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych,  
  • inicjuje i nadzoruje działania Stowarzyszenia, 
  • ustala zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

RADA PROGRAMOWA

 1. W skład Rady Programowej wchodzą członkowie Zarządu oraz co najmniej 5  Członków Stowarzyszenia.  
 2. Rada Programowa zbiera się przynajmniej jeden raz w roku z inicjatywy Prezesa,  Zarządu albo na pisemny wniosek 3 swych członków. Prezes ma obowiązek  poinformować członków Rady Programowej z 7-dniowym wyprzedzeniem o jej  miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.  
 3. UCHYLONY 
 4. UCHYLONY 
 5. Rada Programowa
  • podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku  równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 
  • Rada Programowa:  
  • jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu
  • przedstawia Zarządowi opinie w przedmiocie priorytetów i bieżącej  działalności Stowarzyszenia
  • propaguje cele, do których dąży Stowarzyszenie,  
  • UCHYLONY 
  • może żądać od Zarządu przedstawienia informacji o sytuacji organizacyjnej  i finansowej Stowarzyszenia, 
  • UCHYLONY 
  • UCHYLONY

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z  członkostwem w Zarządzie, Sądzie Koleżeńskim, Radzie Programowej,
 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, wybrany na pierwszym  posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.  
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący przynajmniej raz na rok.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku  równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
  • kontrola działalności finansowej Zarządu pod względem legalności,  gospodarności i rzetelności,  
  • wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu  absolutorium,  
  • wnioskowanie o zwołanie Zebrania Zarządu, 
  • UCHYLONY 
  • UCHYLONY 
  • opiniowanie działalności Zarządu. 
  • UCHYLONY
  • UCHYLONY
  • UCHYLONY
  • UCHYLONY
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach  Zarządu, bez prawa głosu. 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z  członkostwem w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 
 2. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje Przewodniczący, wybrany na pierwszym  posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.  
 3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący.  
 4. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej  ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:  
  • rozpatrywanie sporów między Członkami Stowarzyszenia,  
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących ustania  członkostwa, 
  • wydawanie opinii w kwestiach etycznych,  
  • wydawanie opinii na prośbę Zarządu. 
  • UCHYLONY

Rozdział V
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:  
  • darowizn, spadków i zapisów,  
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia,  
  • dotacji,  
  • ofiarności publicznej, 
 2. UCHYLONY 
 3. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są  Prezes i skarbnik Zarządu, lub inny upoważniony przez Zarząd członek Zarządu,  łącznie.  
 4. Składki członkowskie powinny być opłacane miesięcznie Skarbnikowi w terminie do  ostatniego dnia miesiąca.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Konwentu podjętej  większością 4/5 liczby uprawnionych do głosowania w Konwencie. O przeznaczeniu  majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.  
 2. W przypadku braku decyzji, co do przeznaczenia majątku i dokumentacji  Stowarzyszenia lub w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia aktem prawnym  wyższego rzędu, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Caritas Polska, a  dokumentacja Stowarzyszenia przechodzi na własność Biblioteki Narodowej w  Warszawie. 

Postanowienia przejściowe

Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą ujawnienia informacji o zmianie statutu w  Krajowym Rejestrze Sądowym. Postanowienia o kadencji i trybie wyboru władz  krajowych stosuje się od najbliższego Konwentu, który bez względu na tryb zwołania  będzie Konwentem zwyczajnym.